Izulu (Heaven) Lyrics by Sneziey

Izulu (Heaven) Lyrics by Sneziey

Izulu (Heaven) Lyrics by Sneziey

(Sung in Zulu)

Izibusiso zeNkos’uJesu (The blessings of Lord Jesus)
Zinganele, yebo nami ke (Overflow to me, Yes, to me)
(Kanti) bengingubani, ngize ngithandwe (But who am I, to be as beloved)
Kangaka izulu? (Just as the sky?) (Repeat)

Refrain:
(Ujesu) Uyangazi! Uyangihlelela (Jesus knows me! He watches over me)
Ehlolisisa imicabango yami (He guides me and understands my thoughts)
Bengingubani, ngize ngithandwe (Who am I, to be as beloved)
Kangaka izulu? (Just as the sky?) (Repeat)

Ngakho ke noma ngihamba (noma ngihamba) (Therefore, even if I walk (though I walk))
Esgodin’ sethunzi lokufa (ebumnyameni) (Through the valley of death (in the shadow of death))
Impel’angesabi (min’angesabi) (I will not fear (I will not be afraid))
Uthembekil’uJesu (ngob’uJehov’unami) (I put my trust in Jesus (for Jehovah is with me))
(Mina) ng’yamangala (Bengingubani?) (I stand amazed (For who am I?))
Kuze ngithandwe, kangaka amazulu? (That I am being cherished dearly just like the heavens?) (Repeat)

(Refrain)

UJes’uyangazi (uyangazi)  (Jesus knows me (He knows me))
Uyangihlelela (uyangihlelela) (He watches over me (He watches over me))
Ebhek’ukuhamba kwami (Ehlolisisa) (He directs my steps (He guides me))
Jesu (imicabango yami) (Jesus (my knows my thoughts))
Nginakekelwe amazulu (Ngize ngithandwe kangaka izulu) (I am beloved like the heavens)
Bengingubani na (Mina Bengingubani) impela ngyabuza ke (But who am I? Indeed, I wonder)

Impela ng’thandiwe (bengingubani?)  (Truly, I am beloved (But who am I?))
Emazulwini (Ngize ngithandwe Kangaka izulu) (Like the heavens (I am being cherished dearly just like the heavens))

Ngiz’buz’imihla yonke (bengingubani?) (I have been asking myself every day (For who am I?))
Ngyaz’buza bengingubani (ngize ngithandwe, kangaka izulu) (I ask myself, who am I? (I am beloved like the heavens))

Bek’ngafanele ngenxa yok’hamba kwam (bengingubani?) (I was not worthy to walk (For who am I?))
Kodw’uJesu wang’qapha, wangkhetha mina (Ngize ngithandwe kangaka izulu) (But Jesus, chose me, protected me (I am beloved like the heavens))

Ngiyazi bengingafanele (bengingubani?) (I know that I am unworthy (For who am I?))
Bengingubani? Jesu ngize ngithandwe kangaka izulu (Who am I that would Jesus cherish me like the heavens?)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*