Jabulani Sesingabantwana (Rejoice for We are His Children) Lyrics by Xolly Mncwango (Icilongo LeVangeli Hymn 64)

Jabulani Sesingabantwana (Rejoice for We are His Children) Lyrics by Xolly Mncwango (Icilongo LeVangeli Hymn 64)

(Sung in Zulu – A Hymn)

‘Jesu Kristu, ulithemba lethu (Jesus Christ You are our hope)
Nokuthula, uyasipha khona (Our Peace, He generously provides)
Nefa lethu, ligcinw’ ezulwini (Our inheritance is stored in heaven)
Lingethintwe, amasela lona (Untouchable to thieves)

Nant’ ithemba, labo abendulo (Here is the Hope of the Ancients)
Balibheka, selaphum’ obala (They beheld it when it was reveled)
Njengelanga, lon’ eliphezulu (Just like the sun above)
Ngob’ uJes’ ulibo lokuqala (Because of Jesus, the first born)

Nguy’ uKristu, owanqob’ ukufa (It is this Christ who conquered death)
Nay’ umninikufa, wamahlula (The dead were separated from Him)
Wavuk’ ethuneni, Haleluya! (He rose from the grave, Hallelujah!)
Imivalo, yonke wayaphula (He broke all the yokes)

Bazalwane, masiye phambili (Brethren, let us go forwards)
Sizohlangabez’ uMyeni wethu (We will meet our bridegroom)
Siyoholwa, uMoya oyiNgcwele (We will be led by the Holy Spirit)
Sizonqoba ngay’iNkosi yethu (We will win through Our Lord)

Wavuk’ ethuneni, Haleluya! (He rose from the grave, Hallelujah!)
Imivalo, yonke wayaphula (He broke all the yokes)

Nefa lethu, ligcinw’ ezulwini (Our inheritance, is stored in heaven)
Lingethintwe, amasela lona (It is untouchable, to thieves)

Jabulani! sesingabanthwana (Rejoice! For we are His children)
AbeNkosi, sesinofakazi (Lord, we have witnesses)
Silubonga, loluthando, Baba (Thank You for Your Love, Father)
UMsindisi wethu sesimazi (For We know who our Savior is) (Repeat)

Silubonga, loluthando, Baba (Thank You for Your Love, Father)
UMsindisi wethu sesimazi (For We know who our Savior is) (Repeat)

Nefa lethu, ligcinw’ ezulwini (Our inheritance is stored in heaven)
Lingethintwe, amasela lona (Untouchable to thieves) (Repeat)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*